BCSR Experts

Aktuality

Stanovenie výšky hypotetického ušlého zisku

Ušlý zisk je hodnota vyjadrená v peniazoch, vznikajúca ako dôsledok určitého obmedzenia práv príslušných subjektov, ktoré bežné zisk dosahujú alebo by ho mohli dosiahnuť na základe určitých skutočností. Je to vyčíslenie finančnej hodnoty, ktorú by poškodený mohol dosiahnuť, keby k škodovej udalosti nedošlo.

Ušlý zisk z podnikateľskej činnosti môže mať rôzne podoby a môže byť vyčíslený rôznymi spôsobmi. Môže sa odvíjať ako od jednorazových stratených príjmov z individuálnych podnikateľských aktivít, tak od relatívne pravidelne dosahovaného zisku z priebežne vykonávaných činností.

Namiesto skutočne ušlého zisku môže poškodená strana požadovať náhradu zisku dosahovaného spravidla v poctivom obchodnom styku za podmienok obdobných podmienkam porušenej zmluvy v okruhu podnikania, v ktorom podniká. V tomto prípade sa jedná o hypotetický ušlý zisk, ktorý je súčasťou § 381 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Hypotetický ušlý zisk je možné uplatniť len u podnikateľov z dôvodu, že existuje akýsi referenční rámec, spravidla dosahovaný zisk v danej oblasti podnikania. Jedná sa o priemernú ziskovosť vybraného odvetvia podnikania, v ktorom poškodená strana pôsobí.

Kritéria pre stanovenie výšky hypotetického ušlého zisku

Obecne je potrebné vychádzať z toho, že nárok na náhradu ušlého zisku sa nemusí vždy odvíjať od zistení priemerného zárobku poškodeného alebo dosahovaného zisku pred vznikom škody. Pri vyčíslení hypotetického ušlého zisku sa je možné riadiť podľa nasledujúcich kritérií:

  1. Dosiahnutý zisk musí byť štatisticky preukázateľný.
  2. Jedná sa o zisk dosahovaný v určitej oblasti podnikania, v ktorom je poškodený aktívny, alebo v ktorej chcel aktivity zahájiť.
  3. Časť zisku by sa mala odčítať z dôvodu korekcie konkurenčných vplyvov.
  4. Musí byť splnený aj ďalší predpoklad, a síce existencia podmienok obdobných.