BCSR Experts

Aktuality

Nepeňažné vklady do spoločnosti

Základné imanie spoločnosti je súčasťou § 58 Obchodného zákonníka, v ktorom je definované ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Okrem peňažných vkladov spoločníkov je možné zrealizovať aj tzv. nepeňažné vklady.

Nepeňažný vklad možno chápať ako:

  • hnuteľná vec (napr. osobný automobil, stroje, prístroje a zariadenia, materiál, tovar, umelecké diela a zbierky),
  • nehnuteľnosť (napr. pozemok, byt, budova, stavba),
  • právo duševného vlastníctva (buď z oblasti priemyselných práv napr. rôzne patenty, licencie …, alebo z oblasti autorského práva napr. vysielacie právo, vydavateľské právo),
  • iné oceniteľné právo (napr. obchodné meno, obchodná značka, know – how, čiže práva duševného vlastníctva v širšom slova zmysle, ktoré nie sú chránené priemyselným alebo autorským právom, ale sú chránené vo všeobecnosti Obchodným zákonníkom),
  • cenné papiere a podiely (napr. majetkové a dlhové cenné papiere určené na obchodovanie alebo držané do splatnosti, podiely na základnom imaní inej účtovnej jednotky),
  • pohľadávka (vrátane pohľadávky voči spoločnosti samotnej),
  • podnik alebo časť podniku (nie podiely alebo akcie daného podniku, ale podnik ako celok alebo časť podniku v podobe samostatnej divízie alebo „činnosti“, ktorá je samostatne schopná vytvárať výnosy, resp. príjmy).

Pre stanovenie hodnoty nepeňažného vkladu do spoločnosti je potrebný znalecký posudok, ktorý musí obsahovať tieto náležitosti:

  • opis nepeňažného vkladu,
  • spôsob ocenenia nepeňažné vkladu,
  • údaj o tom, či hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote vkladu spoločníka do základného imania (čiže, či hodnota nepeňažného vkladu spoločníka určená znaleckým posudkom je dostatočná na splatenie jeho záväzku za upísaný nesplatený vklad do spoločnosti).

Nutnosť vypracovania znaleckého posudku, ktorý určuje hodnotu nepeňažnej pohľadávky je stanovený aj Zákonom o konkurze a reštrukturalizácií, a to konkrétne § 29 Náležitosti prihlášky pohľadávok. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

Aby sme boli schopní argumentovať tým najadekvátnejším spôsobom, pristupujeme ku každému prípadu jednotlivo, zohľadňujúc podklady poskytnuté zadávateľom znaleckého posudku.