BCSR Experts

Aktuality

Podklady pre ohodnotenie podniku výnosovou metódou

Podklady potrebné na prípravu cenovej ponuky:

  • jednoznačné označenie oceňovanej spoločnosti IČO;
  • účel ocenenia (napr. predaj podniku – časti podniku, vklad podniku, rozdelenie/zlúčenie/splynutie alebo iné);
  • dátum ku ktorému sa má ocenenie vykonať.

Na základe vyššie uvedených podkladov pripravíme cenovú ponuku, ktorú klientovi predkladáme na akceptáciu.

Podklady pre ohodnotenie podniku výnosovou metódou:

  • popis podnikateľskej činnosti, propagačné materiály, popis produktov, organizačná štruktúra (pre účely opisnej časti posudku);
  • hlavná kniha a účtovná závierka k určenému dátumu;
  • účtovné závierky za 3 predchádzajúce roky, pokiaľ nie sú zverejnené v registri ÚZ;
  • business plán spoločnosti na obdobie 3-5 rokov s komentárom k najdôležitejším položkám v pláne, resp. detailné čiastkové plány podporujúce BP:

-plán tržieb/obchodný plán (s uvedením kvantitatívnych parametrov a zamýšľané predajné ceny),

-výrobné plány a kalkulácie,

-plán osobných nákladov,

-finančný plán (čerpanie/splácanie úverov, leasingové financovanie, financovanie od vlastníka),

-investičný plán spoločnosti (rozvojové/udržiavacie investície do dlhodobého majetku),

-plán účtovných a daňových odpisov majetku po jednotlivých triedach na nasledujúcich 3-5 rokov.

S ohľadom na povahu podnikania nemusia byť všetky vyššie uvedené čiastkové plány aplikovateľné na podnik ktorý má byť predmetom ocenenia. Podklady sa tak dopytujú podľa konkrétnych potrieb znaleckej organizácie.