BCSR Experts

Aktuality

Podklady pre ekonomické zložky podniku

Ekonomické zložky podniku 

 1. Výpis z obchodného registra
 2. Účtovný doklad Súvaha v plnom rozsahu za posledné účtovné obdobie
 3. Účtovný doklad Výkaz ziskov a strát za posledné účtovné obdobie
 4. Hlavná kniha – v podrobnom členení aj s analytickou evidenciou

 Ďalšie podklady (slúžia ako informatívna pomôcka):

Podľa účelu a rozsahu t.j. celok podniku alebo jednotlivé časti podniku pre ktorý sa znalecký posudok bude vykonávať, sa vyčlenia potrebné doklady.

 1. Výpis zo strediska CP
 2. Ak má spoločnosť podiel v iných podnikoch, treba priložiť výročné správy týchto podnikov a výpisy z obchodného registra
 3. Výšky vkladu v dcérskych spoločnostiach
 4. Výročné správy podnikov, ktorým spoločnosť poskytla pôžičku
 5. Správu audítora k dátumu hodnotia, prípadne za predchádzajúce obdobie
 6. Výročné správy spoločnosti
 7. Cash flow za posledné obdobie
 8. Komentáre a špecifikácie k jednotlivým súvahovým účtom
 9. Podsúvahové účty
 10. Prehľady na špecifických účtoch
 11. Prehľad finančného majetku
 12. Vlastné imanie
 13. Prehľad krátkodobých a dlhodobých úverov + výpisy z úverových účtov ku dňu ohodnotenie
 14. Podrobný súpis finančných investícií
 15. Výpisy z bankových účtov ku dňu ohodnotenia
 16. Zápisy o inventarizácii pokladnice ku dňu ohodnotenia
 17. Prehľad ostatného finančného majetku (termínované vklady, zmenky, krátkodobé depozitné certifikáty… aj s uvedením, v ktorej finančnej inštitúcii sú prostriedky odložené)
 18. Spôsob rozdeľovania zisku
 19. Výška vyplatených dividend, tantiém, resp. podielov na zisku
 20. Podrobné členenie kapitálových fondov a fondov zo zisku aj s účelom ich použitia
 21. Dokumenty o preukázaní vlastníckych vzťahov so spoločnosťou

Nehmotný majetok -právo duševného vlastníctva:

 1. Osvedčenie o zápise ochrannej známky
 2. Osvedčenie o prihláške ochrannej známky
 3. Osvedčenie o legálnom nákupe software a jeho zaradení do používania
 4. Licenčná zmluva -zmluvné strany,predmet licencie,časové vymedzenie,miestne vymedzenie,odplata ,rozsah  licencie (výhradná / nevýhradná / sublicencia)
 5. Doklady k úžitkovému vzoru,patentu,vynálezu,dizajnu, logu,doméne, databáze či k SW

Zásoby

 1. Súpis skladových zásob ku dňu ohodnotenia v elektronickej podobe (MS Excel)
 2. Spôsoby oceňovania a obstarávania zásob
 3. Technické normy spotreby materiálu
 4. Inventúrny súpis poskytnutých prevádzkových preddavkov
 5. Záznam z inventarizácie skladových zásob
 6. Smernice a podnikové normy o spôsobe skladovania

Záväzky

 1. Prehľad záväzkov a rezerv členených podľa jednotlivých dodávateľov s dátumom vzniku záväzku s rozčlenením v lehote splatnosti a po nej ku dňu ohodnotenia
 2. Prehľad záväzkov voči zamestnancom, dodávateľom
 3. Prehľad daňových záväzkov
 4. Prehľad ostatných záväzkov
 5. Prehľad tvorby rezerv a ich použitia

Pohľadávky

 1. Prehľad členený na tuzemské a zahraničné pohľadávky
 2. Prehľad členený na dlhodobé a krátkodobé  pohľadávky
 3. Prehľad členený do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  pohľadávky
 4. Prehľad členený podľa spôsobu ich zabezpečenia  pohľadávky
 5. Prehľad členený bez príslušenstva a s príslušenstvom  pohľadávky
 6. Prehľad členený na úročené a neúročené  pohľadávky

Zmluvy

 1. Úverové
 2. Ručiteľské listiny
 3. O postúpení finančných prostriedkov
 4. O postúpení pohľadávok
 5. Mandátne a nájomné zmluvy
 6. O predaji
 7. O kúpe cenných papierov
 8. Iné