BCSR Experts

Aktuality

Podklady pre prevádzkové a podnikateľské objekty

Prevádzkové a podnikateľské objekty

 1. list vlastníctva – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebný s kolkom, vieme zabezpečiť
 2. kópia katastrálnej mapy – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná s kolkom, vieme zabezpečiť
 3. nadobúdacie doklady – kúpna zmluva…
 4. vek objektu – doklady k stavbám z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva, …)
 5. ak je predmetom ocenenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda”, „ovocný sad”, „vinica”, „chmeľnica”, „trvalý trávny porast”, je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) – vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva;
 6. projektová dokumentácia stavieb (ak existuje); resp. zamerania skutkového stavu stavieb
 7. geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom (iba v prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy).
 8. nájomné zmluvy – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 9. nájomné zmluvy o zriadení vecných bremien – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 10. iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností; resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností (napr. predkupné práva apod.) – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 11. daňový výmer na daň z nehnuteľností (ročný) – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 12. ročné poistenie nehnuteľností (stavieb) – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)
 13. ročné náklady na prevádzku nehnuteľností (stavieb) – vodné a stočné, elektrická energia, zemný plyn, dodávka tepla a TÚV, likvidácia odpadov… – iba ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)