BCSR Experts

Aktuality

Podklady pre vykonanie znaleckého posudku na nehnuteľnosti

Podklady pre vykonanie znaleckého posudku na nehnuteľnosti:

Byt, nebytový priestor

 1. list vlastníctva – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebný s kolkom, vieme zabezpečiť
 2. kópia katastrálnej mapy – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná s kolkom, vieme zabezpečiť
 3. nadobúdacie doklady – zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dedičské konanie…
 4. vek objektu, doklad vystaví správca domu, alebo bytový podnik
 5. pôdorys bytu, ak nie je priložený v zmluve, kópiu Vám vystaví správca domu alebo bytový podnik. Ak takýto doklad neexistuje – pôdorys po zameraní nakreslíme

Rozostavaný byt (nebytový priestor)

 1. list vlastníctva – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebný s kolkom, vieme zabezpečiť
 2. kópia katastrálnej mapy – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná s kolkom, vieme zabezpečiť
 3. zmluva o výstavbe
 4. stavebné povolenie
 5. pôdorys bytu (nebytového priestoru)

Pozemok

 1. list vlastníctva – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebný s kolkom, vieme zabezpečiť
 2. kópia katastrálnej mapy – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná s kolkom,vieme zabezpečiť
 3. nadobúdacie doklady – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dedičské konanie…
 4. geometrický plán iba ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy
 5. územno plánovacia informácia – je potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda – teda iný druh ako zastavaná plocha alebo záhrada. Tento podklad slúži pre zdokladovanie, že predmetný pozemok je možné zastavať

Rodinný dom, chata, rekreačný dom, obytný dom …

 1. list vlastníctva – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebný s kolkom, vieme zabezpečiť,
 2. kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky, (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú – informatívna kópia internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná s kolkom, vieme zabezpečiť,
 3. nadobúdacie doklady – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dedičské konanie,
 4. vek objektu – doklady k stavbám, z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva),
 5. ak je predmetom ocenenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne), ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda”, „ovocný sad”, „vinica”, „chmeľnica”, „trvalý trávny porast”, je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) – vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva,
 6. projektová dokumentácia stavieb (ak existuje), resp. zamerania skutkového stavu stavieb,
 7. geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom – iba v prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy.