BCSR Experts

Znalecké služby

Znalecký odbor Ekonomika a riadenie podnikov

V rámci tejto činnosti vykonávame:

 • stanovenie hodnoty podniku ako celok alebo časti podniku
 • stanovenie hodnoty zložky majetku podniku
 • nehnuteľností (stavby, odhad hodnoty stavebných prác, pozemky, budovy atď.)
 • strojového zariadenia (stroje, technologické zariadenia)
 • stanovenie hodnoty zásob, pohľadávok, záväzkov a ostatného majetku
 • stanovenie hodnoty výšky spôsobenej škody
 • stanovenie ušlého zisku
 • vykonávanie ekonomicko – finančných analýz podnikov (a na ne naviazané poradenské činnosti)
 • ďalšie služby

Pre stanovenie hodnoty podniku používame majetkovú, výnosovú, nákladovú alebo porovnávaciu metódu. Správnu metódu volíme podľa typu oceňovaného podniku a účelu znaleckého posudku.

Znalecké posudky sú vypracované prevažne za účelom:

 • predaja/kúpy spoločnosti alebo obchodného podielu medzi nezávislými subjektmi
 • prevodu majetku medi spriaznenými osobami v zmysle § 59 Obchodného zákonníka
 • nepeňažného vkladu v zmysle § 59 Obchodného zákonníka
 • zmeny právnej formy spoločnosti
 • zriadenia záložného práva
 • súdneho konania (vyčíslenie ušlého zisku a spôsobenej škody)
 • insolvenčných konaní (konkurz, likvidácia alebo reštrukturalizačné konanie)
 • trestných konaní (majetkové a hospodárske trestné činny, poškodzovanie alebo zvýhodňovanie veriteľa)
 • podľa špecifických požiadaviek klienta

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Chylová
Výkonná riaditeľka
E-mail: chylova@bcsr.sk
Tel.: +421 918 760 777