BCSR Experts

Znalecké služby

Znalecký odbor Stavebníctvo

V rámci tejto činnosti vykonávame:

Odhad hodnoty nehnuteľností:

 • byty, rodinné a obytné domy, rozostavané rodinné domy, rekreačné zariadenia, rekreačné a záhradkárske chaty,
 • pozemky, záhrady, garáže a nebytové priestory,
 • administratívne budovy, výrobné a skladové budovy a haly, priemyselné a poľnohospodárske areály,
 • príslušenstvo budov, iné stavby,
 • stavebné práce, pozemné stavby

Odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv, záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.

Odvetvie pozemné stavby je zamerané na posudzovanie pozemných stavieb, najmä budov, bytov, priemyselných stavieb, športových stavieb a podobne. Posudzovanie je zamerané na stavebné konštrukcie, poruchy stavieb, kvalita vykonaných prác, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou, použitie stavebného materiálu v pozemných stavbách alebo projektovej dokumentácie.

Znalecké posudky sú vypracované prevažne za účelom:

 • komerčné účely: predaj/kúpa nehnuteľnosti
 • stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu záložného práva
 • dedičského konania
 • vysporiadania majetku
 • pre účely úverového konania
 • súdne spory
 • insolvenčné konania: likvidácia, konkurz
 • nepeňažné vklady do základného imania obchodných spoločností (podľa ust. § 59 ods. 3 Obchod. zákonníka)
 • prevody medzi personálne alebo ekonomicky prepojenými osobami (podľa § 59 Obchodného zákonníka)

Znalecké posudky, odborné stanoviská a odborné vyjadrenia vykonávame pre fyzické aj právnické osoby.

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Chylová
Výkonná riaditeľka
E-mail: chylova@bcsr.sk
Tel.: +421 918 760 777