BCSR Experts

Aktuality

Stanovenie výšky škody a ušlého zisku

Ako znalecká organizácia sa zameriavame aj na odborné poradenstvo a vypracovanie znaleckých posudkov, odborných vyjadrení alebo analýz poškodeným klientom, advokátskym kanceláriám, či podnikom v oblasti vyčíslenia ušlého zisku.

Ušlý zisk sa spravidla vyčísľuje:

  • v dôsledku obmedzenia podnikateľskej činnosti,
  • v dôsledku nekalosúťažných praktík,
  • porušením zmluvných alebo zákonom stanovených povinností,
  • porušením povinnosti jednať s odbornou starostlivosťou.

Škoda z dôvodu obmedzenia podnikateľskej činnosti vzniká vtedy, ak podnikateľovi alebo podniku nebolo umožnené v určitom časovom horizonte vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. V tomto prípade sa najčastejšie stanoví výška ušlého zisku. Znalecké posudky alebo odborné vyjadrenia sú vypracovávané prevažne za účelom súdneho vymáhania stanovenej výšky škody, či ušlého zisku.

Škoda spôsobená nekalosúťažnými praktikami môže vzniknúť napr. počas výberového konania, či činnosťou konkurencie. Rovnako je do tejto kategórie možné zahrnúť aj škodu spôsobenú bývalými zamestnancami, ktorí vyzradia citlivé údaje spoločnosti. V týchto prípadoch je riešením znalecký posudok alebo odborné vyjadrenie, ktorého cieľom je zistenie hodnoty spôsobenej škody za účelom jej následného súdneho vymáhania.

V prípade, ak dôjde k škode porušením povinnosti jednať s odbornou starostlivosťou je možné analyzovať účtovníctvo spoločnosti a identifikovať fiktívne prevody, či úpadok spoločnosti formou predlženia alebo platobnej neschopnosti. Aby sme boli schopní argumentovať tým najadekvátnejším spôsobom, pristupujeme ku každému prípadu jednotlivo, zohľadňujúc podklady poskytnuté zadávateľom znaleckého posudku. Zároveň čerpáme z dlhodobých skúseností z insolvenčných konaní.