BCSR Experts

Aktuality

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

Jednou z náležitostí k zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností je okrem zmluvy o nadstavbe a prístavbe rodinného domu a podľa ust. § 46 ods. 6 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností aj geometrický plán a znalecký posudok o stupni rozostavanosti.

Náležitosti zmluvy o nadstavbe a prístavbe rodinného domu sú uvedené v § 22 zákona o katastri nehnuteľností. Znalecký posudok poskytuje taktiež množstvo údajov, ktoré je potrebné do tejto zmluvy zahrnúť.

Znalecky posudok obsahuje najmä:

  • výpočet podlahových plôch jednotiek vzniknutých nadstavbou / prístavbou,
  • výpočet spoluvlastníckych podielov,
  • vyhlásenie o stupni rozostavanosti stavby,
  • fotodokumentáciu stavby.

Znalecký posudok musí byť vypracovaný na podklade geometrického plánu, ak sa tento do katastra nehnuteľností prikladá.