BCSR Experts

Aktuality

Získajte vyššiu dôveryhodnosť u klientov

Dôvodov, prečo zvyšovať vlastné imanie spoločnosti môže byť viacero. Vlastné imanie sa skladá z viacerých zložiek. Jeho súčasťou je základné imanie, kapitálového fondy, fondy zo zisku a výsledok hospodárenia.

V súčasnosti sa výška vlastného imania spája s imidžom a dôveryhodnosťou spoločnosti. Aj vďaka vyššiemu vlastnému imaniu môže spoločnosť získať u kľúčových partnerov väčšiu dôveryhodnosť.

Vyššie vlastné imanie spoločnosti chráni spoločnosť pred krízovým stavom, ktorý sa odvodzuje od pomeru vlastného imania a záväzkov.

Základné imanie sa oplatí zvyšovať najmä z dôvodu čerpania úverov v banke či pri žiadosti o eurofondy. Pri oboch prípadoch sa síce základné imanie nesleduje, ale výška základného imania priamo ovplyvňuje vlastné imanie. Základné imanie je zložkou vlastného imania, a tak jeho zvyšovaním možno jednoducho ovplyvniť aj vlastné imanie.

V takýchto prípadoch Obchodný zákonník umožňuje, aby vkladom do základného imania spoločnosti (s.r.o., a.s.) bol aj nepeňažný vklad. Nepeňažný vklad je peniazmi oceniteľná hodnota, ktorá sa dá určiť peňažnou sumou a to spravidla na základe znaleckého posudku. Pre stanovenie hodnoty nepeňažného vkladu do spoločnosti je potrebný znalecký posudokktorý musí obsahovať opis nepeňažného vkladu, spôsob ocenenia nepeňažné vkladu, údaj o tom, či hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote vkladu spoločníka do základného imania (čiže, či hodnota nepeňažného vkladu spoločníka určená znaleckým posudkom je dostatočná na splatenie jeho záväzku za upísaný nesplatený vklad do spoločnosti).

Čo môže, resp. nemôže byť nepeňažným vkladom

Podľa Obchodného zákonníka nepeňažný vklad môže byť najmä hnuteľná vec, nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, pohľadávka alebo iné majetkové práva. Možnosť vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad je teda koncipovaná veľmi široko. Zákon však striktne zakazuje, aby bol nepeňažným vkladom záväzok spoločníka vykonať pre spoločnosť práce alebo služby.

Nepeňažný vklad možno chápať ako:

  • hnuteľná vec (napr. osobný automobil, stroje, prístroje a zariadenia, materiál, tovar, umelecké diela a zbierky),
  • nehnuteľnosť (napr. pozemok, byt, budova, stavba),
  • právo duševného vlastníctva (buď z oblasti priemyselných práv napr. rôzne patenty, licencie …, alebo z oblasti autorského práva napr. vysielacie právo, vydavateľské právo),
  • iné oceniteľné právo (napr. obchodné meno, obchodná značka, know – how, čiže práva duševného vlastníctva v širšom slova zmysle, ktoré nie sú chránené priemyselným alebo autorským právom, ale sú chránené vo všeobecnosti Obchodným zákonníkom),
  • cenné papiere a podiely (napr. majetkové a dlhové cenné papiere určené na obchodovanie alebo držané do splatnosti, podiely na základnom imaní inej účtovnej jednotky),
  • pohľadávka (vrátane pohľadávky voči spoločnosti samotnej),
  • podnik alebo časť podniku (nie podiely alebo akcie daného podniku, ale podnik ako celok alebo časť podniku v podobe samostatnej divízie alebo „činnosti“, ktorá je samostatne schopná vytvárať výnosy, resp. príjmy).